Par mums

Mans mazais personīgais lidlauks.

“Namiņš” ir vieta, kur ne tikai man, bet  ikvienam Preiļu ķiparam ieskrieties, atsperties, lai pēcāk lidotu mākoņos. Krāsu, skaņu, smieklu un notikumu pilns, “Namiņš” ņirb, jo te dzīvo bērnība.

Manas pirmās nodarbības “Namiņā” bija zīmēšanas pulciņā.   Nedroši un bailīgi es, maza meitene būdama, te mēģināju savaldīt pindzeli, skicēt, zīmēt. Te drīkstēja visu. Priecāties un smieties, apzīmēt sevi un savu sola biedru. Ķellēt, fantazēt un sapņot. Vērst savus sapņus īstenībā un krāsās. Atceros, kā steidzos, skrēju pēc skolas uz pulciņu, lai paspētu, lai pagūtu izdarīt vairāk, vairāk, vairāk! 

Preiļu bērnu un jauniešu centrs ir ļoti gaišs, skaists un sirsnīgs ievads manai dzīvei. Saules pilns un ar krītiņiem uzzīmēts skrejceļš manai studiju izvēlei, darbam, karjerai. Te caur prieku ir iepazīts rūpīgs darbs, mērķtiecība un izdošanās. Rasta nemainīga iedvesma un spēcīga ticība saviem spēkiem. Es zīmēju! Un ceru to darīt visu savu dzīvi.

Jeļena Solovjova, Tet UX UI dizaineru komandas vadītāja, Latvijas Mākslas akadēmijas lektore, bijusī Preiļu novada bērnu un jauniešu centra audzēkne

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs ir pašvaldības izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, vada un organizē metodisko, organizatorisko un informatīvo darbu interešu izglītības jomā Preiļu novadā. 

Centrs ir galvenais sadarbības partneris Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centram un citām valsts institūcijām valsts mēroga pasākumu un projektu rīkošanā interešu izglītības un audzināšanas darba jomās bērniem un jauniešiem Preiļu novadā.  

Izpratne un atbalsts. Kopā un līdzās būšana. Tāda ir Centra sadarbība ar novada izglītības un kultūras  iestādēm. 

Mēs lepojamies, ka vairāk nekā 800 bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 20 gadiem ik dienu brīvprātīgi un ar prieku darbojas dažādos pulciņos un kolektīvos. Lepojamies ar audzēkņiem, kuri radoši attīsta savas spējas un talantus, apmeklējot nodarbības, piedaloties pasākumos, koncertos, izstādēs, gūst panākumus skatēs un konkursos! 

Bērnu un jauniešu darbošanās programmās balstīta uz brīvprātības principiem un patiesu vēlēšanos izteikt sevi darbībā, neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Centra bagātība – radoši, profesionāli, mērķtiecīgi pedagogi un sirsnīgi tehniskie darbinieki. 

Īpašā pievienotā vērtība ir mūsu audzēkņu vecāki, kuri atbalsta mūsu aktivitātes un rūpējas par sava bērna brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Interešu izglītības pievilcība un nozīmīgums ar katru brīdi pieaug, jo tās zināšanas, prasmes un attieksme, ko bērni un jaunieši iegūst, darbojoties kādā no interešu izglītības programmām, sekmē viņu pašapziņu un pašattīstību, radošo potenciālu un sabiedrisko aktivitāti.

Astra Aukšmuksta